Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Regulamin sklepu

Regulamin

 1. Graphic Designer – Ewa Jakubowska z siedzibą w Błoniu przy ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.glamewajakubowska.pl (dalej Regulamin)., 
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), a także ustawę Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459). 

SPIS TREŚCI

 1. Definicje 
 2. Postanowienia ogólne 
 • Świadczenie usług elektronicznych 
 1. Warunki zawierania umów sprzedaży 
 2. Płatności 
 3. Promocje rabatowe – Vouchery 
 • Dostępność i dostawa 
 • Ryzyko i tytuł prawny 
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy 
 3. Postępowanie reklamacyjne 
 • Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 
 • Odpowiedzialność 
 • Pisemna komunikacja 
 1. Zawiadomienia 
 • Prawa własności intelektualnej 
 • Ochrona danych 
 • Siła wyższa 
 • Postanowienia końcowe 
 1. DEFINICJE
 2. Administrator Serwisu– Graphic Designer – Ewa Jakubowska z siedzibą w Błoniu przy ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie. 
 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Formularz Rejestracyjny– formularz udostępniany przez Sprzedawcę w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie, 
 5. Formularz Zamówienia– formularz udostępniany przez Sprzedawcę w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie zamówienia w Serwisie, 
 6. Hasło– ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika, 
 7. Konsument– Użytkownik dokonujący zamówień Produktów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 8. Konto Użytkownika– indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji, 
 9. Obsługiwany Kraj– Rzeczpospolita Polska 
 10. Potwierdzenie Zamówienia– wiadomość e-mail, którą Sprzedawca wysyła do Użytkownika po złożeniu przez niego zamówienia w Serwisie, na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego w trakcie składania zamówienia, 
 11. Produkty– oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie biżuterię i akcesoria.
 12. Promocje rabatowe– akcje promocyjne organizowane przez Sprzedawcę, w celu zachęcenia Użytkowników do korzystania z Serwisu, w ramach których Użytkownikom mogą być przyznawane Vouchery na zakup Produktów bezpłatne i za odpłatnością, 
 13. Regulamin– niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.glamewajakubowska.pl”, 
 14. Serwis– portal internetowy dostępny pod adresem www.glamewajakubowska.pl, 
 15. Sprzedawca– Graphic Designer – Ewa Jakubowska z siedzibą w Błoniu przy ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie, NIP: 1181945620, REGON: 383523988, e-mail: sklep@glamewajakubowska.pl, 
 16. Strona/y– Sprzedawca i Klient; 
 17. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną, 
 18. Świadczenie usługi drogą elektroniczną/Usługi elektroniczne– wykonywanie Usługi na rzecz Użytkownika, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną, 
 19. Usługi– usługi objęte niniejszym Regulaminem, polegające w szczególności na: 
  a) dostarczaniu Użytkownikom Produktów oferowanych w Serwisie, 
  b) zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, 
  c) prowadzeniu Konta Użytkownika, 
  d) udostępnianiu Formularza Rejestracyjnego i Formularza Zamówienia, 
 20. Użytkownik– korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba małoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, chcąca za pośrednictwem Serwisu nabywać Produkty. 
 21. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów.
 22. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 23. Regulamin określa: 
  a) zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, 
  b) zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży dotyczących Produktów za pośrednictwem Serwisu 
  c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do Usług, 
  d) tryb postępowania reklamacyjnego. 
 24. Każda osoba, przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu, powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 25. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu. 
 26. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili uruchomienia korzystania z Usług. 
 27. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że: 
  a) posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów, 
  b) ukończył 18 lat, 
  c) jeżeli nie posiada 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, 
  d) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności Sprzedawcy. 
 28. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne: 
  a) prowadzi Konto Użytkownika w Serwisie; 
  b) udostępniania Formularze Rejestracyjne/Zamówienia; 
  c) udostępnia treści marketingowe i przesyła informacje handlowe. 
 29. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 
  a) urządzenie z dostępem do Internetu; 
  b) dostęp do poczty elektronicznej; 
  c) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli; 
  d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. 
 30. Ani Administrator Serwisu ani Sprzedawca nie są zobowiązani do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. 
 31. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 7 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Użytkownikiem, a licencjodawcą. 
 32. Zaleca się, by stacja użytkowa, z której Użytkownik loguje się na Konto Użytkownika była wyposażona w legalne oprogramowanie, posiadała na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. 
 33. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim. 
 34. Administrator Serwisu wykorzystuje w Serwisie pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu na Konto Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła. 
 35. Uruchomienie korzystania z Usług jest równoznaczne: 
  a) z zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami wykorzystywania przez Administratora Serwisu plików cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików cookie, które zostały określone w Serwisie; 
  b) ze zgodą na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu plików cookie. 
 36. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika. 
 37. Użytkownik, przy korzystaniu z Serwisu, ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 38. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej. 
 39. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Administratora Serwisu i/lub Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Systemów teleinformatycznych. W razie otrzymania przez Administratora Serwisu i/lub Sprzedawcy wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator Serwisu i/lub Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ani Administrator Serwisu ani Sprzedawca nie będą ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, Administrator Serwisu i/lub Sprzedawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Administrator Serwisu i/lub Sprzedawca ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 40. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, Administrator Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 41. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 42. W ramach Serwisu Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 43. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne. Użytkownik ponosi koszty połączeń z Serwisem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących jego połączenia. 
 44. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zostają zawarte w chwili dokonania przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 45. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zostają zawarte na czas nieoznaczony. 
 46. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika, w Formularzu Rejestracyjnym, następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. 
 47. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi na adres mailowy: sklep@glamewajakubowska.pl. 
 48. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w wypadku, gdy Użytkownik narusza niniejszy Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do niezwłocznego zaprzestania lub usunięcia naruszeń. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym. 
 49. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 
 50. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług elektronicznych pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży Produktów, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług elektronicznych. W razie ustania pomiędzy Stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług elektronicznych, Konto Użytkownika danego Użytkownika przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane. 
 51. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów: a) powtarzającego się anulowania zamówienia złożonego przez Użytkownika, b) na skutek złożenia zamówienia z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu płatności w terminie ustalonym w Regulaminie, c) powtarzającego się nieodebrania zamówienia złożonego przez Użytkownika w razie wyboru formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, d) naruszenia przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych) i/lub zasad współżycia społecznego, e) innego powtarzającego się naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 52. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
 53. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży oferowanych w nim Produktów, tylko zaproszenie do składania ofert. 
 54. Przez złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. 
 55. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru Produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia. 
 56. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, e-mail, Produkt, miejsce dostawy Produktu. 
 57. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu. 
 58. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola „ZAMAWIAM”.
 59. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Sprzedawca niezwłocznie wyśle Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Sprzedawcę. 
 60. W Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawca informuje Użytkownika o: 
  a) głównych cechach Produktu, 
  b) sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem, 
  c) danych identyfikujących Sprzedawcy, 
  d) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej, numerze telefonu pod którymi Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą i składać reklamacje, 
  e) cenie Produktu wraz z podatkiem, 
  f) sposobie zapłaty, 
  g) sposobie i terminie dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę, 
  h) procedurze rozpatrywania reklamacji, 
  i) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzorze formularza odstąpienia od umowy, 
  j) kosztach zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, 
  k) sytuacjach braku prawa odstąpienia od umowy, 
  l) obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad, 
  m) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 
 61. Oferta wiąże przez 30 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika potwierdzenia wysłania Produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania Produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika. 
 62. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę. Ceny zawierają podatek VAT. 
 63. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w każdym momencie. Zmiana ceny nie obejmuje Produktów zamówionych przez Użytkowników Serwisu, za które Użytkownik zapłacił cenę bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W sytuacji, gdy Użytkownik nie dokonał zapłaty za zamówione Produkty bezpośrednio po złożeniu zamówienia, zamówienie wygasa i Użytkownik, w celu zakupu Produktu musi złożyć zamówienie ponownie. W razie zmiany cen Produktu, przy składaniu nowego zamówienia, Użytkownika obowiązują nowe ceny Produktu. 
 64. Jeżeli Użytkownik zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Użytkownik przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.
 65. PŁATNOŚCI
 66. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b) Za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  c) Za pośrednictwem serwisu PayU. 
  d) Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. 
 67. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w ciągu 7 Dni Roboczych od daty złożenia zamówienia.
 68. Kupujący dokonując zakupu w Sklepie, akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 69. PROMOCJE RABATOWE – VOUCHERY
 70. W celu zachęcenia Użytkownika do skorzystania z Serwisu, Sprzedawca może zaoferować jednorazowe Promocje rabatowe i przyznać Użytkownikom kody zniżkowe. 
 71. W przypadku, gdy kod zniżkowy jest płatny, jego sprzedaż następuje w momencie uiszczenia przez Użytkownika, któremu został przyznany kod zniżkowy, zapłaty. 
 72. Postanowienia opisane w pkt. VII wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika posiadającego kod zniżkowy od momentu realizacji kodu zniżkowego dokonanej przez Użytkownika, który wystąpił o aktywowanie Usługi Promocji rabatowej. 
 73. Kod zniżkowy może zostać wykorzystany przez jego Użytkownika, któremu przyznano kod zniżkowy, tylko jeden raz i nie może być kopiowany, powielany, dystrybuowany lub publikowany, czy to w sposób bezpośredni czy to pośredni, w jakiejkolwiek formie ani przechowywany w systemie odzyskiwania danych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. 
 74. Kody zniżkowe można zrealizować jedynie poprzez Serwis www.glamewajakubowska.pl z wyłączeniem wszelkich innych stron internetowych. 
 75. W celu skorzystania z kodu zniżkowego Użytkownik będzie musiał wpisać jego unikalny kod podczas rejestracji on-line, a wykorzystanie takiego kodu będzie uważane za wyrażenie przez Użytkownika zgody na obowiązywanie warunków niniejszego Regulaminu.
 76. DOSTĘPNOŚĆ I DOSTAWA
 77. Dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Obsługiwanego Kraju. Sprzedawca nie świadczy Usług oraz nie dostarcza Produktów poza granice Obsługiwanego Kraju. 
 78. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, a w razie braku określenia takiego terminu – w ciągu 30 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. XVIII poniżej (siła wyższa). 
 79. Dostawa Produktu realizowana jest przez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę. 
 80. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Serwis może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Użytkownika. 
 81. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik.
 82. RYZYKO
 83. Prawo własności Produktów przechodzi na Użytkownika dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych z tytułu zakupu Produktów. 
 84. Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub braków ilościowych Produktów, Użytkownik obowiązany jest sporządzić, w obecności przewoźnika protokół szkody, w którym należy podać rodzaj uszkodzenia Produktu lub braków Produktów oraz datę i godzinę doręczenia. Następnie podpisany protokół wraz ze zdjęciem uszkodzonego Produktu należy przesłać do Serwisu na adres sklep@glamewajakubowska.pl. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej skan protokołu sporządzonego przez Użytkownika oraz zdjęcie uszkodzonego Produktu, może zażądać dodatkowo przesłania mu oryginału protokołu i/lub odesłania uszkodzonego Produktu. 
 85. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania mu Produktu.
 86. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 87. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 88. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Graphic Designer – Ewa Jakubowska, ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie, lub adres poczty elektronicznej sklep@glamewajakubowska.pl 
 89. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na Stronie Serwisu (za pomocą formularza kontaktowego). Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 
 90. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia w którym Użytkownik będący Konsumentem wszedł w posiadanie Produktu lub Usługi, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Produktu lub Usługi. 
 91. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
 92. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę). Jeśli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Vouchera, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej. 
 93. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 94. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 95. Jeżeli Użytkownik zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności. 
 96. Jeżeli Użytkownik zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w formularzu o odstąpieniu od umowy (o ile Użytkownik wskazał taki rachunek). Jeżeli Użytkownik nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Użytkownika na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Użytkownikiem w tej sprawie telefonicznie. 
 97. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Użytkownika. 
 98. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt winien zostać zwrócony w niezmienionym stanie, oryginalnie zapakowany, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi. 
 99. Produkt/produkty należy zwrócić na adres: Graphic Designer – Ewa Jakubowska, ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie.
 100. Zwrot Produktu za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Produkt uznaje się za niezwrócony). 
 101. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 102. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument: 
  a) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, 
  b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 103. Prawo odstąpienia od umowy nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia.

 

 1. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy: 
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  f) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Za niezgodne z umową uznaje się wyłącznie: Produkty niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz brak jednego z Produktów. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a ich odwzorowaniem na ekranie monitora Użytkownika, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Użytkownika. 
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt posiada wady. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta Sprzedawcy pod adresem mailowym sklep@glamewajakubowska.pl w celu złożenia Reklamacji. 
 5. Zgłoszenie reklamacyjne wysłane na adres mailowy sklep@glamewajakubowska.pl powinno zawierać wypełniony formularz reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 6. Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do Reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja jest uzasadniona i Sprzedawca poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie jej realizacji. 
 8. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wymieni Produkt na nowy lub uzupełni jego braki ilościowe lub przekaże Użytkownikowi voucher, który Użytkownik będzie mógł zrealizować przy kolejnych zakupach w Serwisie. 
 9. W przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzednim są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o powyższym Użytkownika i po odesłaniu przez Użytkownika zareklamowanych Produktów na adres Graphic Designer – Ewa Jakubowska, ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie, z dopiskiem „Reklamacja” wraz z kopią Potwierdzenia Wysyłki, zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Produktów. 
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. 
 11. Sprzedawca zastrzega sobie ograniczenie odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń Użytkownika wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy, do wysokości ceny Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 11. 
 12. Produkty są przeznaczone wyłącznie do stosowania zewnętrznego, zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniu, u osób dorosłych, niemających uczulenia na żaden ze składników Produktu. Z uwagi na skład chemiczny Produktów niektóre z nich mogą powodować zmiany lub przebarwienia na odzieży i innych przedmiotach. Jakość oraz właściwości wszystkich Produktów gwarantowana jest przez Producentów tych Produktów. Sprzedawca otrzymuje zapewnienie od Producentów, iż dystrybuowane przez nich produkty są zgłoszone do wymaganych prawem rejestrów, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty, pozwolenia, spełniają stosowne normy itp. Z uwagi na powyższe Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w tym zakresie oraz szkody wynikające z użycia Produktu oraz braku jego właściwości, o których zapewniał producent. 
 13. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia Produktów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
 14. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 15. Chcąc dochodzić roszczeń wobec Sprzedawcy, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji, w tym min.: 
  a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, 
  b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, 
  c) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 17. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 
 18. Administrator Serwisu i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią Systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych. 
 19. Administrator Serwisu i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu i Sprzedawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu i Sprzedawcy, Administrator Serwisu i Sprzedawca mają prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. 
 20. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator Serwisu i Sprzedawca nie odpowiadają za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 21. PISEMNA KOMUNIKACJA
 22. Korzystając z Serwisu www.glamewajakubowska.pl, Użytkownik wyraża zgodę na to, że komunikacja ze Sprzedawcą będzie odbywała się główne za pomocą środków elektronicznych. 
 23. Sprzedawca będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub będzie przekazywać informacje, umieszczając je na stronie internetowej www. glamewajakubowska.pl. 
 24. Dla celów Umowy Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje taką formę komunikacji.
 25. ZAWIADOMIENIA
 26. Sprzedawca może kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany podczas składania zamówienia lub w inny sposób wskazany w pkt. XV powyżej.
 27. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 28. Administrator Serwisu jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Serwisu www. glamewajakubowska.pl, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane czy też nie, oraz do materiałów publikowanych na tej stronie. Dzieła te chronione są prawem autorskim i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone dla Administratora Serwisu. 
 29. Użytkownik ma prawo wydrukować jeden egzemplarz oraz pobrać fragmenty strony www. glamewajakubowska.pl na własny użytek. 
 30. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z żadnej części materiałów chronionych prawem autorskim na cele komercyjne bez uprzedniego uzyskania licencji od Administratora Serwisu i/lub właściwych licencjodawców. 
 31. Jeżeli treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie (np. oceny Produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela Administratorowi Serwisu i Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania przez Administratora Serwisu i Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie.
 32. OCHRONA DANYCH
 33. W trakcie rejestracji na www. glamewajakubowska.pl Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony www.glamewajakubowska.pl. 
 34. Wszystkie dane personalne są przez Sprzedawcę traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119). 
 35. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym, Administrator Serwisu chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie dane Użytkowników wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do Sprzedawcy w formie zaszyfrowanej. 
 36. Oświadczenie Sprzedawcy o ochronie danych można pobrać z Serwisu w zakładce: Polityka Prywatności.
 37. SIŁA WYŻSZA
 38. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania, w tym opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, w przypadku, gdy fakt ten będzie wynikiem siły wyższej („Siła Wyższa”). 
 39. Siła Wyższa obejmuje wszelkie działania, zaniechania, zdarzenia, zaniedbania lub wypadki znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy, niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można było zapobiec, a w szczególności: 
  a) strajki i inne akcje protestacyjne; 
  b) niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (czy to wypowiedzianą czy też nie) lub groźbę lub przygotowania do wojny; 
  c) pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, epidemię lub inne katastrofy naturalne; 
  d) brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego 
  e) długotrwały brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych. 
 40. Wykonywanie przez Sprzedawcę obowiązków na podstawie Umowy uważa się za zawieszone na okres trwania Siły Wyższej, a czas realizacji danych czynności zostaje przedłużony o czas trwania Siły Wyższej. O ile będzie to możliwe, Sprzedawca dołoży starań celem znalezienia rozwiązania, dzięki któremu obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy będą mogły być wykonywane pomimo zaistnienia Siły Wyższej.
 41. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 42. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim. 
 43. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 
 44. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru. 
 45. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Aktualny Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem: www.glamewajakubowska.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. 
 46. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 4 oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej Potwierdzenie Zamówienia. 
 47. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 
 48. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie co najmniej 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Serwisu, chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. 
 49. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem Regulamin może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Użytkownika będącego Konsumentem. 
 50. Do transakcji dokonanych przed wejściem w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w jego brzmieniu sprzed zmiany. 
 51. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 52. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl