Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Administrator oświadcza, iż wdrożył wszelkie środki mające na celu ochronę danych Użytkowników, czego wyrazem jest niniejsza Polityka Prywatności.

 1. DEFINICJE
 2. Administrator– administrator danych osobowych, którym jest Sprzedawca określony w Regulaminie Serwisu; 
 3. Dane osobowe– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 
 4. Regulamin– Regulamin Serwisu, zamieszczony w Serwisie; 
 5. Rozporządzenie– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
 6. Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych według prawa miejsca swojego zamieszkania, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu; 
 7. Pozostałe definicje, niewymienione powyżej, oznaczone wielką literą w treści niniejszej Polityki Prywatności posiadają znaczenie nadane im przez Regulamin.
 8. ADMINISTRATOR DANYCH
 9. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Graphic Designer – Ewa Jakubowska z siedzibą w Błoniu przy ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie, NIP: 1181945620, REGON: 383523988, Email: sklep@glamewajakubowska.pl, będący jednocześnie Sprzedawcą. 
 10. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
  a) przetwarzane zgodnie z prawem; 
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane 
  d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 11. CEL POZYSKIWANIA DANYCH
 12. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez Użytkowników, zgodnie z Rozporządzeniem, w związku z korzystaniem z Serwisu. 
 13. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. 
 14. Dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę. 
 15. Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu: 
  a) realizacji zamówień dokonywanych przez Serwis, 
  b) kontaktu z Użytkownikiem, 
  c) założenia, prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika 
  d) obsługi reklamacji, 
  e) analitycznym i statystycznym, 
  f) marketingowym. 
 16. Założenie Konta Użytkownika oraz złożenie Zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. 
 17. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia są przez Administratora przetwarzane w celu: 
  a) realizacji złożonego zamówienia, 
  b) założenia, prowadzenia i obsługi konta Użytkownika 
  c) kontaktu z Użytkownikiem, 
  d) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, 
  e) analitycznym i statystycznym 
 18. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: 
  a) Imię i nazwisko; 
  b) Adres poczty elektronicznej; 
  c) Numer telefonu komórkowego; 
  d) Adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); 
  e) Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); 
  f) Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami); 
  g) Nazwę firmy (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami). 
 19. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Użytkownikowi.
 20. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI
 21. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail lub elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. 
 22. Użytkownik może cofnąć udzielone zgody w każdym czasie korzystając z adresu e-mail lub elektronicznego formularza zamieszczonego w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 23. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy. 
 25. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. 
 26. W procesie kontaktu drogą elektroniczną Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania.
 27. ODBIORCY DANYCH
 28. W związku z realizacją sprzedaży przez Serwis dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. 
 29. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 30. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 31. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, a po rezygnacji z bycia Użytkownikiem Serwisu - przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia Umowy, w tym dochodzenia roszczeń. 
 32. W przypadku Użytkowników bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy oraz wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia Umowy, w tym dochodzenia roszczeń.
 33. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 34. Administrator przechowuje dane na należących do niego serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. 
 35. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 36. INFORMACJE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH
 37. W razie pytań we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt: 
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@glamewajakubowska.pl; 
  b) pisemnie na adres siedziby Administratora: Graphic Designer – Ewa Jakubowska, ul. Radzików 12 lok. 1, 05-870 Błonie.
 38. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 39. Jeżeli w Serwisie zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. 
 40. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. 
 41. Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies, których szczegółowe warunki zamieszczone są w Polityce Plików Cookies umieszczonej na stronie Serwisu. 
 42. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszej Polityki Prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl